Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев

Категория

РЕГИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Адрес

ул. "Цар Асен" 5 ет. 1, ап. 8 град София

Контакти

Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд .
Правомощия

При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :
да проучва имуществото на длъжника;
да прави справки;
да набавя документи, книжа и др.;
да определя начина на изпълнение;
да бъде пазач на описаното имущество;
да бъде управител на обезпеченото имущество;
да посредничи за спогодба между страните;
да бъде депозитар;
да предаде заложеното имущество;
да продаде заложеното имущество;
да връчва съдебни призовки и книжа.
Процедури

При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :
събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

Професионален опит

Трудов стаж

Дати (от-до) 2006 - до сега
Заемана длъжност Частен съдебен изпълнител

Дати (от - до) 10.05.1995 г. - 04.05.2006 г.
Заемана длъжност държавен съдебен изпълнител

 

Други дейности

Дати (от-до) 2001 - 2004 г. - заб. това е само пример
Заемана длъжност Хоноруван преподавател по право
Организация СУ "Климент Оридски" София

Дати (от-до) 1999 - 2003 г. - заб. това е само пример
Заемана длъжност Общински съветник - Председател на правна комисия
Организация Общински съвет - София


Образования и квалификации

Дати (от-до) 1999 - 2004 г. - заб. това е само пример
Квалификация Юрист
Учебно заведение СУ "Климент Оридски" София

Дати (от-до) 1999 - 2003 г. - заб. това е само пример
Квалификация Икономист - международник
Специализация Международно икономическо сътрудничесто
Организация УНСС - гр. София


Издания Заб. това е само пример

Име и дата Лични пенсии за изслужено време и старост, 1996 г.
Име и дата Как да си върнем бащината земя , 1992 г.


Публикации Заб. това е само пример

Име, дата и място Изпълнителния процес, в. "Труд" , бр.46, 1996 г.
Име, дата и място Повече от 46 в български и чужди издания


Членство в неправителствени организации

Наименование Камара на частните съдебни изпълнители
Адрес София 1301 , общ. Възраждане, ул. Пиротска №7, ет.4

Наименование Международен съюз на съдебните изпълнители
Адрес Париж, Франция - заб. това е само пример