Община Етрополе

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНИТЕ

Адрес

Етрополе, България

Контакти

Местоположение
Община Етрополе заема 375 кв. км площ от Софийска област. Разположена е върху северните склонове наСтара планина. Центърът ѝ град Етрополе (северна ширина 42°49'52", източна дължина 21°39'30") се намира в красива котловина, през която преминава река Малък Искър, в подножието на връх Баба, на около 80 км отСофия.

Населени места в общината: - град Етрополе - села Бойковец, Брусен, Лопян, Лъга, Малки Искър, Рибарица иЯмна - махали Горунака и Оселна

Община Етрополе граничи с общините: Тетевен, Ябланица, Правец, Ботевград, Елин Пелин, Златица

Климат
За предпланинския район, в който е разположена община Етрополе, е характерен умереноконтиненталният климат с прохладно лято и студена зима, която продължава 4-5 месеца. Средната годишна температура е 13-15 градуса.

Средногодишните валежи са 600-650 мм, с максимум през юни и минимум през февруари. Средногодишният брой на дните със снежна покривка е 20-50. Средният брой на засушаване с продължителност над 10 дни за зимата е 11-15, за пролетта - 11-15, за лятото - до 15, за есента - до 18 дни. Преобладаващи ветрове са северозападните. Средната месечна и годишна скорост на вятъра е 1,6 м/сек.

Водни ресурси
 
Водопада „Варовитец“
През община Етрополе протича река Малък Искър, както и нейните притоци Мелна, [[Суха река]-но не тази в североизточна България], Ябланица, Стара река (Лопянска), Брусенска река и Свинска река (приток на Черни Вит).

На територията на общината се намира язовир Етрополе - 105 000 куб. м. Язовирът се намира близо до с.Бойковец, но за съжаление не се поддържа от години.Вече се поддржа.

Подземните води в района се определят като хидрокарбонатно-калциеви, а около рудник “Елаците” са сулфатно-натриеви и хлоридно-натриеви.

Фауна
В етрополските гори могат да се срещнат благороден елен, сърна, дива свиня, горска полевка, катерица, мечка,вълк, чакал, лисица, дива котка, невестулка и др.

Птиците са представени от фазан, яребица, глухар, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач, сокерица, лещарка, гривяк, гургулица, сива овесарка,керкенез, чинка, голям синигер. Защитени видове са скалният орел, малък креслив орел, ястребът, белошипата и черношипата ветрушка.

От земноводните и влечугите се срещат жълтокоремна бумка, голяма водна жаба, гръцка костенурка, смок стрелец, пепелянка. Във вировете на Малки Искър, Стара река, Мелна и Свинска река се срещат черна мряна, пъстърва, речен кефал и скобар.

Флора
Горските площи заемат 252 000 дка от общинския поземлен фонд. Средната лесистост за общината е 59.2%.

Преобладават иглолистни и естествени широколистни гори. В тях растат бук, дъб, бял бор и черен бор, обикновен смърч, благун, цер, габър, явор, кестен,веймутов бор, брекина, елша, ива, червен дъб и зимен дъб, орех, шестил, бяла мура.

Защитени обекти
Защитените гори и територии са общо 1432.8 ха - 1009.6 ха залесена и 432.2 ха незалесена площ:

местност Варовитец с манастира “Св. Троица” и вековни яворови дървета;
Бенковска пещера - историческа местност;
местност Чертиград - скални комплекси с горска растителност, обитавана от редки и застрашени от изчезване бозайници и грабливи птици, историческа местност;
Орлов камък - известен още като Орлова скала или Червена стена (до с. Лопян) - скален комплекс, обитаван от множество грабливи птици, които са застрашени от изчезване.

Населени места в община Етрополе
с. Бойковец
с. Брусен
с. Горунака
гр. Етрополе
с. Лопян
с. Лъга
с. Малки Искър
с.. Оселна
с. Рибарица
с. Ямна