ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП - АД

Категория

РЕГИСТЪР НА ФИРМИ

Адрес

бул. „княгиня Мария Луиза“ 9-11, София, България

Контакти

За компанията

 

Акционерно дружество Интеркапитал Груп е създадено през 2009 година с цел внедряването на нов вид услуга за Република България – услугата CashTerminal. В програмата ни е заложено поставянето на платежни терминални устройства в София и в цялата страна. Тези устройства предоставят на крайния потребител възможността за разплащане на почти всички видове услуги в брой, в реално време, 24 часа в денонощието, през цялата година, а също така и през празниците и почивните дни. Под „почти всички видове услуги” имаме предвид заплащането на сметки към българските мобилни оператори, на сметките за електроенергия, вода, топлофикация, кабелни телевизии, интернет доставчици, както и банкови кредити, лизинги, застраховки и други.
Като бързо развиваща се и иновативна компания, Интеркапитал Груп залага на утвърдени в световен мащаб технологии, при които човешкият фактор е сведен до минимум и практически е изключена всяка възможност за грешка.
Ние използваме опита на редица развити държави по света, където тази технология отдавна се е наложила и е широко използвана. Прилагането на системата CashTerminal ще облекчи  значително  крайния потребител и платец в редица отношения, като му предостави следните възможности:

Клиентът има възможност да заплати използваните от него услуги в брой;
Заплащането може да се осъществява по всяко време на денонощието, във всеки календарен ден, на по-удобни за потребителя места за заплащане, и без да се налага да посещава офисите и гишетата на доставчиците, където би загубил повече от времето си,  и където е длъжен да се съобразява с тяхното работно време;
Клиентът може да заплати всичките си задължения към доставчиците на услуги само от една точка на плащане, без да се налага да обикаля от гише на гише;
Времето за осъществяване на разплащането е в пъти по-малко в сравнение с времето, което е необходимо за извършването му по досегашните познати начини.
Потребителят получава защитеност и сигурност на извършените операции, както и законен документ за доказване на извършените от него плащания, а плащането става в рамките на няколко секунди.
Новата услуга CashTerminal предлага също така редица улеснения и нови възможности за доставчиците на услуги, като например:

Подобряване на събираемостта на вземанията от потребителите на услугите, което ще позволи по-прецизен разчет и управление на паричните потоци и на рентабилността им;
Рационализиране на съществуващите работни места за приемане на плащания от потребителите на услуги, което ще е пропорционално и отговарящо на дела на обслужваните плащания от кештерминалите на дружеството. Тази пропорционална част от намалението на издръжката на работните места ще подобри финансовия резултат на съответното дружество, и ще даде възможност за понижаване себестойността на неговите услуги.
Получаване на точна, предварително обработена и удобна за ползване информация за плащанията на клиентите, както и на съответен съвкупен паричен поток ежедневно, без за това да се правят разходи по неговото пренасяне, обслужване и отчитане;
Получаване на допълнителна реклама на дейността на дружеството, чрез мрежата от терминали в цялата страна;
По-лесно получаване на приходите от отдалечени места, и елиминиране на отрицателното влияние на фактора разстояние между платеца и доставчика;